โครงสร้างการบริหารงานวิทยาลัย


ผู้รับใบอนุญาต

ผู้อำนวยการ

ฝ่ายวิชาการ

  - งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
  - งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
  - งานพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
  - งานวัดผลและประเมินผล
  - งานฝึกงานและงานระบบทวิภาคี
  - งานทะเบียน

ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา

  - งานปกครอง
  - งานนักศึกษาวิชาทหาร
  - งานสัมพันธ์ชุมชน
  - งานกิจกรรมและชุมชน
  - งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา
  - งานสวัสดิการ (พยาบาล)
  - งานอาคารสถานที่
  - งานประชาสัมพันธ์ภายใน

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

  - งานประกันคุณภาพ
  - งานโครงการ
  - งานห้องสมุด
  - งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  - งานโสตทัศนูปกรณ์
  - งานแนะแนวและประชาสัมพันธ์ภายนอก

ฝ่ายอำนวยการ

  - งานสารบรรณ
  - งานบุคลากร
  - งานกยศ.
  - งานเงินอุดหนุนรายบุคคลและเรียนฟรี 15 ปี
  - งานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
  - งานชพค.และชพส.
  - งานการเงิน
  - งานรับเงินรายได้
  - งานชำระค่าใช้จ่าย
  - งานพัสดุและครุภัณฑ์
  - งานจัดทำบัญชีวิทยาลัย