เพลงประจำวิทยาลัย

เพลง มาร์ชวิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่

  ยึดมั่นวินัย ตั้งใจศึกษา น้ำใจนักกีฬา รักษาคุณธรรม
  ปรัชญาคำขวัญ ให้เรายึดมั่น และควรจดจำ
  สร้างเสริมพฤติกรรม จริยธรรม ชี้นำปัญญา
  สร้างคนให้ใฝ่ดี สังคมดีก็ตามมา คนดี มีวิชาจะพัฒนาประชามาตรฐาน
  ระดมสมอง ปัญญามารวมกัน ณ สถาบันในเมืองหลวงแห่งด้ามขวาน
  ด้วยสายตา มองอย่างเหยี่ยว อย่างเชี่ยวชาญ
  ร่วมประสบการณ์ ที่ย่างผ่านมานานปี
  โลกาภิวัตน์ จะเปลี่ยนชีวิต เส้นทางความคิด จะเปลี่ยนวิถี
  นำเมืองสู่เทคโนโลยี ด้วยมือเรานี้ ชี้ความเป็นไป
  วิทยาลัย เทคโนโลยี นครหาดใหญ่
  (*)ยึดมั่นวินัย ตั้งใจศึกษา น้ำใจนักกีฬา รักษาคุณธรรม(*)
  ¶ดนตรี¶
  (**)เจตจำนง ยังคงมุ่งมั่น อุดมการณ์ บริหารแน่วแน่
  วิสัยทัศน์ วิเคราะห์ถ่องแท้ มอบให้แก่เหล่านักศึกษา
  ปลูกจิตสำนึก ให้สุจริต กล่อมเกลาให้คิด มีจิตอาสา
  อยู่ร่วมสังคม อย่างมีคุณค่า บนพื้นฐานปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง(**)
  ซ้ำ(*),(**)(*)
  ¶ดนตรี¶

เพลง ศรัทธาฟ้า-ขาว

  (*)เราจะรักศรัทธาฟ้าขาว มั่นคงยืนยาวนับหมื่นๆ ปี
  วิทยาลัยเทคโนโลยี ศักดิ์ศรีนครหาดใหญ่(*)
  คบเพลิงส่องทางสว่างไสว ให้ผู้คนก้าวไปด้วยปัญญา
  ดุจดอกบัวเหนือน้ำงดงามเลอค่า เปี่ยมสรรพวิชาที่เบ่งบาน
  ดั่งสำเภาเทคโนโลยีนำทาง พณิชนาวาวิชาการ
  ร่วมลงเรือลำเดียวกันทั้งศิษย์และอาจารย์ สู่การอนาคตที่สดใส
  (**)ซื่อสัตย์อดทนขยันและจริงจัง เป็นโล่กำบังปกป้องผ่องภัย
  เปล่งรัศมีดั่งเพชรเจียรนัย ก้าวไปสร้างคุณงามความดี(**)
  ซ้ำ (*),(**),(*),(*)