สุภาษิตประจำวิทยาลัย

"ปัญญาโลกสุมิ ปชโชโต" (ปัญญาเป็นแสงสว่างส่องโลก)

    หมายถึง ปัญญาเป็นแสงสว่างส่องโลก เปรียบได้กับการศึกษาที่ทำให้นักศึกษามีปัญญา มีความรู้ ความสามารถมีคุณธรรม และจะเป็นแสงสว่างที่จะนำพาชีวิตของนักศึกษาไปสู่ความสำเร็จในชีวิตต่อไป