นโยบายวิทยาลัย

วิสัยทัศน์ (Vision)

  ด้วยความมุ่งมั่น และเจตจำนงอันแน่วแน่ของคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ ที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษา โดยมุ่งให้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดีขึ้นโดยยึดมั่นตามหลักปรัชญาของวิทยาลัย เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เป็นไปในปัจจุบัน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสร้างกระบวนการดำรงชีวิตของตนเองอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับวัฒนธรรมและความต้องการของชุมชน ภายในมาตรฐานการจัดการศึกษาของวิทยาลัย

เป้าหมาย (Goal)

  1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และได้มาตรฐาน
  2. ชุมชน สังคม และประชาชนได้รับการบริการ และการพัฒนาอาชีพด้านอาชีวศึกษา

พันธกิจ (Mission)

  1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในสังคมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในการนำไปประกอบอาชีพที่สุจริต
  2. ผลิตนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นนักธุรกิจที่เชี่ยวชาญในด้านวิชาชีพบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  3. จัดกิจกรรมปลูกฝังค่านิยมให้กับนักศึกษารู้จักการเสียสละและบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมรู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  4. สร้างนวัตกรรม องค์ความรู้ และงานวิจัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติชาติ
  5. บริการทางวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและสังคมอย่างมีคุณธรรม