ปรัชญาวิทยาลัย

"ยึดม้่นวินัย ตั้งใจศึกษา น้ำใจนักกีฬา รักษาคุณธรรม"

    วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่มีปรัชญาประจำวิทยาลัย ที่จะให้นักศึกษาทุกคน มีแนวทางในการปฏิบัติคือ "ยึดมั่น วินัย ตั้งใจศึกษา น้ำใจนักกีฬา รักษาคุณธรรม" โดยวิทยาลัยเชื่อมั่นว่าหากนักศึกษาได้ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของวิทยาลัยแล้วจะเป็นผู้ที่มีความรู้คุณธรรมเพียงพอต่อการประกอบอาชีพและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เพื่อให้เป็นไปตามหลักปรัชญาดังกล่าว และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามยุคโลกาภิวัฒน์และงานวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาในอนาคต