สาส์นจากผู้บริหาร


นางนาริวัฒน์ พรหมจินดา

ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่

พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2554 มาตรา 28 ได้กำหนดให้โรงเรียนในระบบที่จัดการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา ทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ใช้คำว่า “วิทยาลัยอาชีวศึกษา” หรือ “วิทยาลัยเทคโนโลยี” ประกอบแทนชื่อคำว่า “โรงเรียน” ได้

ด้วยเจตจำนงที่มุ่งมั่น และความตั้งใจจริงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อเยาวชนและเพื่อยกระดับมาตรฐานของสถานศึกษาเอกชนให้เทียบเท่าทุกภาคส่วนโรงเรียนเพชรสยามพณิชยการ จึงได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่” โดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “NAKORNHATYAI TECHNOLOGICAL COLLEGE” อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นมาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสถานศึกษาจึงเป็นหน้าที่หลักที่จะต้องทำเพื่อความสำเร็จของนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองที่มอบความไว้วางใจในการส่งบุตร หลานของท่านมาศึกษา ณ สถานศึกษาแห่งนี้ดร.ธนวัฒน์ พรหมจินดา

ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่

ปัจจุบันการศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้เพื่อให้ทันกับยุคของการสื่อสารที่ไร้พรหมแดนซึ่งประกอบกับประเทศไทยจะเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน ฉะนั้นการแข่งขันทางการศึกษาก็ยิ่งมีมากขึ้น ผู้เรียนและผู้สอน ก็จะต้องกระตือรือร้นในการไขว่คว้าหาความรู้มากขึ้นเช่นกัน

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ มีความมุ่งมั่นจะพัฒนาการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาทุกชั้นปี ให้มีคุณภาพด้านการเรียนการสอน รวมถึงสื่อการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาตัวผู้เรียนและครูผู้สอนสู่ความเป็นเลิศ ทุกๆด้าน ดังอัตลักษณ์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ คือ "เน้นการศึกษาควบคู่การกีฬา"

สุดท้ายนี้ผมของอำนาจพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ที่ทุกท่านเคารพนับถือ โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง สืบไป