คณะผู้บริหารวิทยาลัย


นางนาริวัฒน์ พรหมจินดา

ผู้รับใบอนุญาต

ดร.ธนวัฒน์ พรหมจินดา

ผู้อำนวยการ

นายวันชัย พิเชษฐ์บวรกุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสาวปรารถนา มุณีกุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา

นายพิพัฒน์ ศรีบุญแก้ว

รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

นางศศิธร มณีโชติ

รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

ว่าที่ร้อยตรีวิริยะ จันไทย

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางธัญชนก ช่วยบุญ

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน

นางสุรีย์ สุกระมณี

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา

นายบวร สะเตโช

หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน
นางวาสนา จันไทย
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา