ตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย


  วงกลมด้านนอกส่วนบนเป็นอักษรไทยว่า "วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่"
  วงกลมด้านนอกส่วนล่างเป็นอักษรไทยว่า "อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา"
  วงกลมด้านในเป็นภาพสัญลักษณ์ ดังนี้
   ดอกบัว หมายถึง ความดีงามและจิตใจที่บริสุทธิ์ของนักเรียน นักศึกษา
   โล่ห์ หมายถึง เครื่องป้องกันพยันตรายต่าง ๆ เปรียบเสมือนนักเรียน นักศึกษาที่ศึกษาจบจากวิทยาลัยแล้ว สามารถนำความรู้ความสามารถไปใช้ในทางที่ถูกต้อง
   คบเพลิง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความรอบรู้ทุกด้าน ชัยชนะ
   ประกายรัศมี หมายถึง แสงสว่างที่กระจายไปรอบทิศทาง เพื่อแสดงถึงปัญญาอันสว่างไสว
   หนังสือ หมายถึง การเรียนการสอน ให้ความรู้ อบรมบ่มเพาะในสรรพวิทยาการสาขาต่างๆ แก่นักเรียน นักศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองสู่ ความเป็นเลิศ
   เพชร หมายถึง นักศึกษาได้ถูกเจียรนัยให้เป็นเพชรที่มีคุณค่าและคงความสวยงาม
   เรือสำเภา หมายถึง ครูผู้สอนที่นำพาผู้เรียนไปสู่ฝั่งแห่งความสำเร็จในชีวิต