ประวัติความเป็นมาวิทยาลัย


ที่ตั้ง : วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 242 ถนนแสงศรี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีเนื้อที่ในการจัดตั้งโรงเรียน จำนวน 5 ไร่ 3 งาน 40 ตารางเมตร มีอาคารเรียนจำนวน 2 หลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2517 โดยสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้ก่อตั้ง : นายกลับ พัฒโน

นายไสว พัฒโน ดำรงตำแหน่งผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่

นายบุญศรี บุตรระสาลี ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่

ปัจจุบันวิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ ได้มีการปรับปรุง และพัฒนาในด้านต่าง ๆ เช่น ระบบการบริหาร การจัดการศึกษา อาคาร สถานที่ และบุคลากร พร้อมทั้งนำอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยเพื่อให้ทันกับยุคแห่งการสื่อสาร และเทคโนโลยี โดยมีคณะผู้บริหารงานที่ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียนมากว่า 20 ปี

นางนาริวัฒน์ พรหมจินดา เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาตในการจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่

นายธนวัฒน์ พรหมจินดา ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่

ขณะนี้ได้เปิดทำการสอนด้านสายวิชาชีพ และพณิชยกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 7 สาขาวิชา คือ

1. สาขาธุรกิจสถานพยาบาล

2. สาขาการจัดการการกีฬา

3. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4. สาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ

5. สาขาการโรงแรม

6. สาขาการบัญชี

7. สาขาการขาย/การตลาด