หลักสูตรเปิดสอน

  เปิดรับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

  เปิดการเรียนการสอน

   จันทร์ - ศุกร์

  คุณสมบัติผู้สมัครเรียน

   ผู้จบการศึกษาระดับ ม.3 , กศน.ม.3 หรือเทียบเท่า

  สาขาที่เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

   - สาขาธุรกิจสถานพยาบาล
   - สาขาการจัดการการกีฬ
   - สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   - สาขาภาษาต่างประเทศ
   - สาขาการโรงแรม
   - สาขาการบัญชี
   - สาขาการขาย

  ค่าธรรมเนียมการศึกษา

   + ระดับปวช. ร่วมโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ มีดังนี้
    - ฟรีค่าหนังสือเรียน
    - ฟรีค่าชุดนักเรียน
    - ฟรีค่าอุปกรณ์การเรียน
   + ผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการเรียนได้

  หลักฐานการสมัคร

   1. ใบรบ. หรือใบรับรองจากสถานศึกษา
   2. รูปถ่ายสีหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
   3. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน 2 ชุด
   4. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง 2 ชุด
   5. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 2 ชุด
   6. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง 2 ชุด
   7. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

  เปิดรับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

  เปิดการเรียนการสอน

   จันทร์ - ศุกร์

  คุณสมบัติผู้สมัครเรียน

   ผู้จบการศึกษาระดับ ปวช.3 , ม.6 , กศน.ม.6 หรือเทียบเท่า

  สาขาที่เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส./ปวส.พิเศษ)

   - สาขาธุรกิจสถานพยาบาล
   - สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   - สาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
   - สาขาการโรงแรม
   - สาขาการบัญชี
   - สาขาการตลาด

  ค่าธรรมเนียมการศึกษา

   - กู้ค่าเล่าเรียน กยศ. หรือ กรอ.
   - ผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการเรียนได้

  หลักฐานการสมัคร

   1. ใบรบ. หรือใบรับรองจากสถานศึกษา
   2. รูปถ่ายสีหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
   3. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน 2 ชุด
   4. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง 2 ชุด
   5. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 2 ชุด
   6. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง 2 ชุด
   7. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

  เปิดรับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

  เปิดการเรียนการสอน

   เสาร์ - อาทิตย์

  คุณสมบัติผู้สมัครเรียน

   - ผู้จบการศึกษาระดับ ปวช.3 , ม.6 , กศน.ม.6
   - หรือผู้มีงานทำ

  สาขาที่เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส./ปวส.พิเศษ)

   - สาขาธุรกิจสถานพยาบาล
   - สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   - สาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
   - สาขาการบัญชี

  ค่าธรรมเนียมการศึกษา

   - ผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการเรียนได้

  หลักฐานการสมัคร

   1. ใบรบ. หรือใบรับรองจากสถานศึกษา
   2. รูปถ่ายสีหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
   3. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน 2 ชุด
   4. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง 2 ชุด
   5. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 2 ชุด
   6. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง 2 ชุด
   7. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)