สาขาวิชาเปิดสอน


สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล

Hospital Buiness

hospital

สาขาวิชาการจัดการการกีฬา

Sports Management

sports

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Business Computer

computer

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

Business Foreign Language

foreign

สาขาวิชาการโรงแรม

Hospitality

hospitality

สาขาวิชาการบัญชี

Accounting

accounting

สาขาวิชาการขาย/การตลาด

Sales/Marketing

sales