คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย


นางนาริวัฒน์ พรหมจินดา

ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

ประธานคณะกรรมการ

นายวิรัช จันทร์เกิด

นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวรกิจ อ่าวสกุล

อดีตคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.สมคิด แก้วประสิทธิ์

ประธานบริษัท นครินทร์การประเมิน จำกัด

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาวนันทพร ศรียา

ผู้แทนผู้ปกครอง

นางธัญชนก ช่วยบุญ

ผู้แทนครู

ดร.ธนวัฒน์ พรหมจินดา

ผู้อำนวยการ

กรรมการและเลขานุการ