ภาพกิจกรรมรั้ว >> NTC ประจำปีการศึกษา 2560

ปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2560

วันที่ 2 เมษายน 2561 ณ ชนันดาเลควิวแอนด์รีสอร์

พิธีทำบุญวิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ ประจำปี 2560

พิธีทำบุญ วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ ประจำปี 2561 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา

เพื่อรับรองนิคมอุตสหกรรมยางพาราและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 30-31 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

โครงการ ค่ายพลังเยาวชนสร้างสรรค์สู่การเปลี่ยนแปลงสังคมที่ยั่งยืน

รุ่นที่ 3 ระหว่าง วันที่ 26-28 มกราคม 2561ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ตำบลพระวง อ.เมือง จ.สงขลา

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานภายนอกชุมชนทงเซียเซี่ยงตึ๋ง

วันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานภายนอกชุมชนทงเซียเซี่ยงตึ๋ง ณ วัดมงคลเทพาราม (วัดปากน้ำ)

กิจกรรมดูแลสุขภาพและตรวจสารเสพติด ประจำปี 2560

15 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่จัดกิจกรรมดูแลสุขภาพและตรวจสารเสพติด ประจำปี 2560

โครงการอบรมการบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษาคุณธรรม

วิทยาลัยฯ จัดโครงการอบรมการบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษาคุณธรรม โดยเรียนเชิญ นายจงศักดิ์ ทยานิธิกุล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ มาเป็นท่านวิทยากรในครั้งนี้ วันที่ 11 ธันวาคม 2560 ณ ชนันดา เลควิว รีสอร์ท

จิตอาสาร่วมแรงร่วมใจบรรจุถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

6 ธันวาคม2560 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ จิตอาสาร่วมแรงร่วมใจบรรจุถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยร่วมกับมูลนิธิท่งเซี่ยเซี่ยงตึ่ง ณ มูลนิธิท่งเซี่ยเซี่ยงตึ่ง

สัมมนาวิชาชีพเชิงปฎิบัติทางการบัญชี

เรื่อง "การเปลี่ยนแปลงทางด้าน สาขาการบัญชี จัดสัมมนาวิชาชีพเชิงปฎิบัติทางการบัญชี เรื่อง "การเปลี่ยนแปลงทางด้านภาษีอากร 2560" ณ ห้อง Sky Room 126

กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2560

ซึ่งจัดในวันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่

กิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี

วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ร่วมกันทำความสะอาดและพัฒนาสถานที่สาธารณประโยชน์ภายในชุมชน

กิจกรรมเข้าค่ายก่อนออกฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการของนักศึกษาระดับปวส.2 (ชุด6)

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตสาธารณะและพิธีปิดค่าย 3 วัน 2 คืน ณ ชนันดาเลควิว แอนด์ รีสอร์ท

กิจกรรมเข้าค่ายก่อนออกฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการของนักศึกษาระดับปวส.2(ชุด5)

ทำกิจกรรมการแสดงรอบกองไฟ และมินิคอนเสิร์ต วง NTC Band ณ ชนันดาเลควิว แอนด์ รีสอร์ท

กิจกรรมเข้าค่ายก่อนออกฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการของนักศึกษาระดับปวส.2 (ชุด4)

ทำกิจกรรม Workshop จากการศึกษาดูงานและฟังบรรยายจากวิทยากรให้ความรู้ก่อนฝึกประสบการณ์การจริง และสันทนาการ สนุกสนาน ณ ชนันดาเลควิว แอนด์ รีสอร์ท

กิจกรรมเข้าค่ายก่อนออกฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการของนักศึกษาระดับปวส.2 (ชุด3)

ทำกิจกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลิกภาพก่อนออกฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ จากวิทยากร โรงพยาบาลศิครินทร์ มาบรรยายและฝึกปฏิบัติ ณ ชนันดาเลควิว แอนด์ รีสอร์ท

กิจกรรมเข้าค่ายก่อนออกฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการของนักศึกษาระดับปวส.2(ชุด2)

ทำกิจกรรมสันทนาการ ร่วมสนุกสนานกัน ณ ชนันดาเลควิว แอนด์ รีสอร์ท

กิจกรรมปลูกป่าชายเลน

ให้นักเรียนร่วมอนุรักษ์รักษาปลูกป่าไม้ ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 38 ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา

โครงการศึกษาดูงานปลูกจิตสำนึกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เกี่ยวกับผ้าบาติก ลูกไม้ เปลือกไม้ ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน ณ หมู่บ้านคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจัดกิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร E-Commerce

ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ให้ทันโลกออนไลน์ปัจจุบันในยุค Thailand 4.0 โดยได้รับเกียรติ คุณจักรพงศ์ สาลิฟา บริษัท ออลมีเดียสตูดิโอ จำกัด เป็นวิทยากรในกิจกรรมครั้งนี้ ณ ห้อง Sky Room

กิจกรรมหลักสูตรขับขีปลอดภัยและวินัยจราจร

โดยได้รับเกียรติ คุณสำราญ มิ่งเจริญทรัพย์ คุณเมธาสิทธิ์ พุทธชาติ และคุณรัชชิดา หน่อสกุล มาเป็นวิทยากร จากบริษัท พิธานพาณิชย์หาดใหญ่ จำกัด ณ ห้องประชุมพูนุท และลานสนาม

กิจกรรมกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2560

ตั้งแต่วันที่ 21-28 สิงหาคม 2560 ได้รับเกียรติจากนางนาริวัฒน์ พรหมจินดา ผู้รับใบอนุญาต มาเป็นประธานในพิธีในครั้งนี้ ณ อาคารสุวรรณวงค์ เทศบาลนครหาดใหญ่

สาขาคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานประสบการณ์จริง

สาขาคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานประสบการณ์จริง ให้กับนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาค้นคว้าหาความรู้สิ่งใหม่นอกเหนือจากการเรียนการสอนในสาขาวิชา ตั้งแต่วันที่ 9-12 สิงหาคม 2560 ณ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด และศูนย์ควบคุมการเดินรถไฟฟ้า

สาขาธุรกิจสถานพยาบาล ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานประสบการณ์จริง

ให้กับนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาค้นคว้าหาความรู้สิ่งใหม่นอกเหนือจากการเรียนการสอนในสาขาวิชา ตั้งแต่วันที่ 9-12 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม

สาขาภาษาต่างประเทศและสาขาการโรงแรม ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานประสบการณ์จริง

ให้กับนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาค้นคว้าหาความรู้สิ่งใหม่นอกเหนือจากการเรียนการสอนในสาขาวิชา ตั้งแต่วันที่ 9-12 สิงหาคม 2560 ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ

สาขาการบัญชี ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานประสบการณ์จริง

ให้กับนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาค้นคว้าหาความรู้สิ่งใหม่นอกเหนือจากการเรียนการสอนในสาขาวิชา ตั้งแต่วันที่ 9-12 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุล จ.อยุธยา

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

เพื่อแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ ชุมชนท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ซึ่งได้เชิญผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา มาร่วมกิจกรรมพิธีในครั้งนี้ จัดกิจกรรม ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่

กิจกรรมปฐมนิเทศให้ผู้เรียนก่อนฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ

ระดับชั้น ปวช.3 จัดวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง Sky Room วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย

ได้มีการจัดเลือกตั้งหาเสียง และลงคะแนนเสียงเพื่อประธานนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่

กิจกรรม NTC FreshyBoy&Girl 2017

รั้งนี้จัดยิ่งใหญ่ เต็มไปด้วยนักเรียน นักศึกษาใหม่เข้าประกวดอย่างมากมาย และความสามารถของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งจัดวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ ลานอเนกประสงค์

คอนเสิร์ตวงพัทลุง

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ ได้เกียรติจากวงพัทลุง มาเล่นดนตรีให้น้องชาว NTC ฟัง โดยบรรยายกาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานเสียงกรีดหัวเราะอย่างมากมาย ซึ่งจัด ณ ลานอเนกประสงค์

กิจกรรมพิธีไหว้ครู

โดยได้รับเกียติจาก ท่านวรกิจ อ่าวสกุล อดีตผู้พิพากษาสมทบ มาเป็นประธานในพิธีในครั้งนี้ บรรยายกาศน้อมระลึกถึงบุญคุณของครู และขอเป็นศิษย์ ซึ่งจัดวันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ ลานอเนกประสงค์

ประชุมผู้ปกครองระดับปวช.1 ปวส.1 ปวส.พ.1 ประจำปีการศึกษา 2560

พบปะผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา โดยได้รับเกียรตินางนาริวัฒน์ พรหมจินดา ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยฯ กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและทิศทางการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ ตั้งแต่วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมชมพูนุท

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเสาร์-อาทิตย์ ปีการศึกษา 2560

วันเสาร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2560 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับนักศึกษา ภาคเสาร์-อาทิตย์ ปีการศึกษา 2560 ณ ห้อง Sky Room

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

โดยนางนาริวัฒน์ พรหมจินดา ผู้รับใบอนุญาต ได้มากล่าวต้อนรับนักเรียน-นักศึกษาใหม่ทุกคน วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ ลานอเนกประสงค์

กิจกรรมปลูกป่าชายเลน

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ให้คณะครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ปลูกกล้าไม้ ณ สถานีพัฒนาทรัพยากร ป่าชายเลนที่ 38 ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา

โครงการอบรมเทคนิคการสอนที่หลากหลาย

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 โดยได้รับเกียรติ รศ.ลำดวน เกษตรสุนทร มาเป็นวิทยากร ณ ห้อง Sky Room

โครงการอบรม "การเขียนโครงการและการจัดทำโครงการ"

โดยเชิญ ดร.ธม บุญธรรม มาเป็นวิทยากรบรรยายการอบรมครั้งนี้ ให้แก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง Sky room

โครงการอบรมจัดทำแผนการเรียนรู้รายวิชา

และอบรมวิจัยครูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง Sky Room