อัตลักษณ์วิทยาลัย

"ผู้เรียนมีสุขภาพแข็งแรง"

    หมายถึง วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ มุ่งจัดการศึกษาให้มีความเรียนรู้ที่สร้างสรรค์โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรสนับสนุน และผู้เรียนเห็นความสำคัญของการกีฬา (การเล่นกีฬา) เพื่อจะสามารถพัฒนาการเรียนรู้ สติปัญญาของบุคคลเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาของสังคมไทยไปสู่สังคมโลกได้ โดยการสร้างความเข้มแข้งภายในสถานศึกษาให้มั่นคงเพื่อออกสู่สายตาประชาคมต่อไป