เอกลักษณ์วิทยาลัย

"เน้นการศึกษา ควบคู่การกีฬา"

  "เน้น" คือ ทำให้เกิดจุดเด่น ทำให้เกิดความสวยงามฯลฯ
  "การศึกษา" คือ การเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การพัฒนา การสร้างสรรค์ ฯลฯ
  "ควบคู่" คือ การเพิ่มเติม เคียงคู่กับสิ่งใด สิ่งหนึ่ง
  "การกีฬา" คือ กิจกรรมหรือการเล่นเพื่อความสนุกเพลิดเพลิน เพื่อเป็นการบํารุงร่างกายหรือ ผ่อนคลายความเคร่งเครียดทางจิต ฯลฯ
  "เน้นการศึกษา" หมายถึง การทำให้กระบวนการเรียนรู้มีความเด่นชัด เป็นการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ ต้องการให้บริการทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการในการดำรงชีวิต และประกอบอาชีพ โดยการถ่ายทอด หรือปลูกฝังเนื้อหา ความรู้ ความเข้าใจที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการศึกษามีความสามารถในการประกอบอาชีพตามความถนัด ความสนใจ หรือตามโอกาสของแต่ละบุคคล และวางตัวได้เหมาะสมในสังคม
  "ควบคู่การกีฬา" หมายถึง การเพิ่มเติม เคียงคู่ไปด้วยการเล่น เพื่อความแข็งแรงของร่างกาย หรือเพื่อความสนุกสนาน และต้องใช้สมองเพื่อความเจริญของสติปัญญาให้มากที่สุด วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ สนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนสร้างความเข้มแข็งให้กับร่างกาย เพิ่มความสนุกสนานและพัฒนาสมองด้วยเกมการเล่นประเภทต่าง ๆ ของกีฬา และมุ่งสู่อาชีพทางด้านการกีฬาระดับประเทศสู่สากล